Fyzika

Tepelné konstanty látek – tabulky

Fyzikální olympiáda E, F

Světelné jevy (prima)  Fáze Měsíce, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

Úlohy o pohybu  Úlohy – práce, výkon, energie, účinnost

Úlohy – teplo

Úlohy hydrostatika

Úlohy rezistory

Periodické děje, zvuk (sekunda)

Zvuk_01.pdf    Zvuk_02.pdf    Zvuk_03.pdf    Zvuk_04.pdf

Zvuk_05.pdf    Zvuk_06.pdf    Zvuk_07.pdf

Fyzikální veličiny

Středoškolská fyzika a informatika s testy a příklady

Převody jednotek online

převody – délka  převody – hmotnost  převody – plocha  převody – objem

Prstencové zatmění Slunce – video

Zatmění Měsíce – video

Zatmění Slunce a Měsíce – video

Zrcadla, čočky – Java aplet

vlneni.doc – odkaz

Chvění mechanických soustav

kmitani.zip – odkaz

Odkazy na fyzikální prezentace

Vypracovaná témata z fyziky

Fyzikální JAVA aplety

JAVA Aplety a FLASH animace

Fyzikální web

Fyzika a informatika pro ZŠ

Fyzika na ZŠ Vltava

Sbírka řešených příkladů

Fyzika pro SŠ

Výsledek obrázku pro model atomu

Související obrázek

Přehled vzorců a pojmů *

Jednotky
Veličina Značka veličiny Jednotka Značka jednotky
Délka l metr m
plocha S metr čtvereční m2
hmotnost m kilogram kg
objem V metr krychlový m3
hustota ρ (čti ró) kilogram na metr krychlový kg/m3
teplota t Celsiův stupeň C
rychlost v metr za sekundu m/s
síla F newton N
moment síly M newtonmetr N.m
tlak p pascal Pa
práce W joule J
výkon P watt W
teplo Q joule J
elektrický náboj Q coulomb C
napětí U volt V
proud I ampér A
el. odpor R ohm W
       
Konstanty
název značka hodnota + jednotka
tíhové zrychlení g 9,81N/kg
elementární náboj e 1,6 . 10-19C
normální tlak (atmosférický) pn 101 325 Pa
rychlost světla ve vakuu c přibližně 300 000 km/s
Vzorce
Veličina   Vzorec Poznámka
hustota ρ= m/V  
rychlost v = s/t  
tíhová síla FG = mg  
tlak p = F/S  
hydrostatický tlak ph = hρg  
tlaková síla kapaliny Fh = Shρg  
vztlaková síla Fvz = Vρkg platí pro plyn i kapalinu,
V – objem tělesa v kapalině či plynu,
ρk –  hustota plynu či kapaliny v níž se těleso nachází
práce W = Fs také W = Pt
výkon P = W/t také P = F.s/t = Fv
protože s/t je v
polohová energie tělesa Ep = mgh  
     
teplo Q = cm(t – t0) c – měrná tepelná kapacita látky,
t0 je počáteční teplota tělesa,
t je konečná teplota tělesa.
Pokud je t0 > t, prohodíme je
Ohmův zákon I = U/R I – el. proud v ampérech,
U – el. napětí ve Voltech,
R – el. odpor v ohmech
2 rezistory za sebou (sériově) R = R1 + R2 vše v ohmech
2 rezistory vedle sebe (paralelně) R = (R1*R2)/(R1 + R2) vše v ohmech
     
Elektrická práce W = UQ = UIt = Pt W – el. práce v joulech nebo wattsekundách,
Q, U, I, t, ve C, V, A, s
Elektrický příkon P = W/t = UI = RI2 P – el. příkon ve wattech, W – el. práce v joulech , zbytek výše

žárovka magnet planety